Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Slovníček pojmů

BPEJ

Zkratka bonitované půdně ekologické jednotky. Je to základní mapovací a oceňovací jednotka půdy. Více o tom co přsně určuje a jakým kódem se vyjadřuje se dočtete v článku BPEJ.

EFA

Zkratka výrazu "Ecological focus area" - To znamená plocha v ekologickém zájmu. Za EFA pro splnění podmínek Greeningu se považuje: půda ponechaná ladem, krajinné prvky (meze, skupiny dřevin, stromořadí, příkopy), ochranné pásy podél vod, pásy půdy ležící na okraji lesa, zalesněné plochy a další).

Greening

Dotace na tzv. ozelenění. Má zajistit podíl travních porostů , střídání minimálně tří plodin  a udržet podíl ekologicky stabilní ploch 

KN

Zkratka pro Katastr nemovitostí (digitalizovaný), kromě Katastru nemovitostí existuje ještě Pozemkový katastr

k. ú.

Zkratka pro katastrální území

LFA

Zkratka pro "Less Favoured Areas" - Označení pro oblasti méně příznivé pro hospodaření.

LPIS

Zkratka pro "Land Parcel Identification System" - Geografický informační systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy. Systém obsahuje informace o uživatelských vztazích k pozemkům a další potřebná data především pro účely administrace dotací.

Nezemědělská půda

Do nezemědělské půdy spadá lesní půda, vodní plochy, zastavěné plocha a nádvoří, ostatní plochy (silnice, náměstí, ulice, hřiště, parky, lomy, rokle).

Orná půda

Zemědělský pozemek, na kterém se pravidelně pěstují zemědělské plodiny – obilniny, okopaniny, pícniny a další, nebo pozemek, který je dočasně zatravňován – víceleté pícniny. Je zpravidla cennější než louka.

PK

Zkratka pro Pozemkový katastr (klasicky zakreslený, není digitalizovaný)

SAPS

Zkratka pro "Single Area Payment Scheme" – termín používaný v zemědělských dotacích, jednotná platba na plochu. Je jednou z nejvýznamějších zemědělských plateb placené z rozpočtu Evropské unie. Mohou ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, travního porostu, vinice, chmelnice, ovocného sadu či jiné kultury, která je vedená v Evidenci půdy. Poskytnutí SAPS je podmíněno zejména řádným obhospodařováním půdy, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření.

SZIF

Zkratka pro Státní zemědělský intervenční fond

Tržní cena půdy

Na rozdíl od úřední ceny půdy se do tržní ceny více promítá aktuální vývoj na trhu, tedy velikost nabídky a poptávky v dané lokalitě. Tržní cena orné půdy je dále vedle bonity půdy ovlivněna výměrou a tvarem pozemku, druhem zemědělské kultury, zastavěností pozemku, lokací, přístupností z komunikace a také například možnostmi budoucího využití půdy. Vzhledem k tomu, že se pozemky často prodávají jako soubor různých typů pozemků, který tvoří např. TTP (trvalé travní porosty), orná půda nebo ostatní plochy, tak má na výslednou cenu prodávaného pozemku vliv také jeho roztříštěnost.

TTP

Zkratka pro trvalý travnatý porost, např. pastviny, louky.

Úhor

Úhor je zemědělsky obhospodařovaná orná půda, která dočasně ležící ladem. Tento termín vychází z trojpolního systému, kdy  se oseje jedna část obdělávané půdy na jaře, druhá na podzim a třetí se nechá ležet ladem. Systém se využívá pro samovolné obnovení úrodnosti. Na praktikování úhoru lze získávat zemědělské dotace. Úhor pro účely EFA má přísnější podmínky hospodaření než úhor evidovaný v LPIS.

Úřední cena půdy

Úřední cena půdy se velmi často značně liší od tržní ceny orné půdy. Úřední cena je určována na základě bonity půdy dle katastru nemovitostí, jde o průměrně vypočítanou hodnotu pro jednotlivé katastry. Úřední cena půdy se využívá jako orientační hodnota pro daňové účely, pro obchod s pozemky ve vlastnictví státu a pro provádění změn u pozemků.

Vodní plocha

Pozemek, na kterém je rybník, koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina.

ZA-PÚ

Zkratka pro "Zemědělská agentura – pozemkový úřad", které je regionálním pracovištěm Ministerstva zemědělství.

Zemědělská půda (zemědělské pozemky)

Pozemek, který je využíván k výkonu zemědělství nebo pastevectví - orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny

inzerce zemědělských nemovitostí