Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Prodej, Zeleň, KÚ Braník, 171m2

Evidenční číslo:
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Katastr: KÚ Braník
Výměra 171 m2
Terén -
Cena celkem 144 667 Kč
Cena za m2 846 Kč
ID pro přímé jednání s kanceláří: 2903

Prodejce

  • JUDr. Tomáš Truschinger insolvenční správce
  • Mobil: 733533660
  • E-mail: buresova@ak-kt.cz

Poptat nemovitost

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *
Kontaktní telefon *
Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
odeslat

Popis

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužnice Ivany Šikulové, nar. 9. ledna 1964, bytem Jesenice, Říčanská 321, PSČ 252 42 (KSPH 67 INS 15312/2019). Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 15312/2019-A-6 ze dne 7. srpna 2019 a usnesení v Praze č.j. KSPH 67 INS 15312/2019-B-14 ze dne 10. ledna 2020, jímž byl vydán souhlas se zpeněžením mimo dražbu, stejně tak pokyn zajištěného věřitele budou předloženy na email na základě žádosti. Nabízen k odkupu je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 643/80139 na následujících nezajištěných nemovitých věcech: – pozemku parc. č. 910/1 – ostatní plocha o výměře 10965 m2, – pozemku parc. č. 917/2 – zahrada o výměře 1304 m2, – pozemku parc. č. 936 – zahrada o výměře 1203 m2, – pozemku parc. č. 951/6 – ostatní plocha o výměře 658 m2, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2177, vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Braník a obec Praha. Dále je k odkupu nabízen spoluvlastnický podíl o velikosti id. 643/80139 na následujících zajištěných nemovitých věcech: – pozemku parc. č. 920 – ostatní plocha o výměře 774 m2, – pozemku parc. č. 921 – ostatní plocha o výměře 1140 m2, – pozemku parc. č. 922 – ostatní plocha o výměře 1332 m2, – pozemku parc. č. 923 – ostatní plocha o výměře 1608 m2, – pozemku parc. č. 934 – ostatní plocha o výměře 1058 m2, – pozemku parc. č. 935 – ostatní plocha o výměře 1347 m2, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2233, vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Braník a obec Praha. Jedná se o podíly na pozemcích v bezprostřední blízkosti bytového domu, které dříve náležely k bytové jednotce, ovšem nebyly při převodu bytové jednotky s touto převedeny. I přes skutečnost, že se jedná o zajištěný a nezajištěný majetek, rozhodl se insolvenční správce zpeněžovat majetek jako celek, a to z důvodu charakteru nemovitých věcí a stejné lokality. Tento nemovitý majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 10061-2525/2019 ze dne 4. prosince 2019 na částku 434.000,- Kč. Znalecký posudek tvoří přílohu tohoto inzerátu. S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužnice Ivany Šikutové, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. června 2022 včetně, a to písemně na adresu JUDr. Tomáš Truschinger, insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci – dlužnice Ivana Šikutová“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci, přičemž tyto jsou prodávány výhradně jako celek. Následná kupní smlouva, jejíž předmětem bude převod pozemků a stavby, pak bude uzavřena vždy se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu. V souladu s pokynem zajištěného věřitele jsou nemovité věci nabízeny k odkupu za kupní cenu nejméně 144.666,67 Kč. K nižším nabídkám nebude přihlíženo, nicméně nižší nabídky mohou být evidovány pro případ další inzerce těchto nemovitých věcí, nebudou-li na základě této inzerce prodány. Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky. V případě potřeby či zaslání dokumentace kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: buresova@ak-kt.cz.