Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost PROSERVIS BOHEMIA s.r.o., Náměstí 9, 382 81 Besednice (dále jen "PROSERVIS BOHEMIA s.r.o"), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností,včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

ZÁKLADNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění propojení a přístupu k sítím;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání);
 • vymáhání pohledávek;
 • zpřístupnění lokalizačních údajů a volání na čísla tísňového volání;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.;
 • vedení zákaznické evidence.


ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ PROSERVIS BOHEMIA s.r.o.:

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. a také významně zefektivní poskytování služeb.

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory na zákaznické linky). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli PROSERVIS BOHEMIA s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. i od Zpracovatelů osobních údajů.

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. nebo smluvní Zpracovatel společnosti PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VYMEZENÍ UŽITÝCH POJMŮ:

osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
zákazník - zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má PROSERVIS BOHEMIA s.r.o. uzavřen smluvní vztah;
provozní údaje - provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;
lokalizační údaje - lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifi­kaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;
zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.